1 Zhǔ Yēhéhuá de líng zaì wǒ shēnshang . yīnwei Yēhéhuá yòng gāo gào wǒ , jiào wǒ chuán hǎo xìnxī gĕi qiābēi de rén , ( huò zuò chuán fúyin gĕi pínqióng de rén ) chāiqiǎn wǒ yī hǎo shāngxīn de rén , bàogào beìlǔ de dé shìfàng , beì qiú de chū jiān laó .