11 Dàn nǐmen zhèxie lí qì Yēhéhuá , wàngjì wǒde shèng shān , gĕi shí yùn bǎi yánxí , ( yuánwén zuò zhuōzi ) gĕi tiān méng shèng mǎn tiaóhe jiǔ de .