1 Dàn nà shòu guo tòngkǔ de , bì bú zaìjiàn yōuàn . cóng qián shén shǐ Xībùlún dì , hé ná Fú tā dì beì miǎoshì . mòhòu què shǐ zhè Yánhǎi de lù , Yuēdànhé waì , waìbāngrén de Jiālìlì dì , dé zhe róngyào .