21 Mǎnáxī tūn chī ( huò zuò gōngjī xià tóng ) Yǐfǎlián , Yǐfǎlián tūn chī Mǎnáxī . yòu yītóng gōngjī Yóudà . suīrán rúcǐ , Yēhéhuá de nùqì hái wèi zhuǎn xiāo , tāde shǒu réng shēn bù sù .