7 Wǒ bì xiàng tāmen biàn liǎn . tāmen suī cóng huǒ zhōng chūlai , huǒ què yào shāo miè tāmen . wǒ xiàng tāmen biàn liǎn de shíhou , nǐmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .