39 Wǒ yòu yào jiāng nǐ jiāo zaì tāmen shǒu zhōng . tāmen bì chāihuǐ nǐde yuán dǐng huā lóu , huǐhuaì nǐde gāo tái , bāo qù nǐde yīfu , duó qǔ nǐde huámĕi bǎo qì , liú xià nǐ chìshēnlòutǐ .