9 Zūnxíng wǒde lǜ lì , jǐn shǒu wǒde diǎnzhāng , àn chéngshí xíngshì zhè rén shì gōngyì de , bìdéng cún huó . zhè shì zhǔ Yēhéhuá shuō de .