3 Tā duì wǒ shuō , Rénzǐ a , wǒ chāi nǐ wǎng beìnì de guó mín Yǐsèliè rén nàli qù . tāmen shì beìnì wǒde , tāmen hé tāmende lièzǔ wéibeì wǒ , zhídào jīnrì .