6 Zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , huò zāi . zhè liú rén xuè de chéng , jiù shì zhǎng xiù de guō . qízhōng de xiù wèicéng chúdiào , xū yào jiāng ròu kuaì cóng qízhōng yī yī qǔ chūlai , bù bì wèi tā niānjiū .