28 Yīn wǒ shǐ tāmen beìlǔ dào waìbāngrén zhōng , hòu yòu jùjí tāmen guī huí bĕn dì , tāmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá tāmende shén . wǒ bì bú zaì liú tāmen yī rén zaì waì bāng .