16 Neì diàn , yuàn láng , mén jiàn , yán jǐn de chuāng líng , bìng duì zhe mén jiàn de sān céng lóu láng , cóng ddì dào chuāng líng ( chuāng líng dōu yǒu bì zǐ ) ,