19 Tāmen chū dào waì yuàn de mín nàli , dāng tuō xià gòngzhí de yīfu , fàng zaì shèng wū neì , chuān shang biéde yīfu , miǎndé yīn shèng yǐ shǐ mín chéng shèng .