24 Yǒu zhēng sòng de shì , tāmen yīngdāng zhàn lì pànduàn , yào àn wǒde diǎnzhāng pànduàn . zaì wǒ yīqiè de jiéqī bì shǒu wǒde lǜfǎ , tiaólì , yĕ bì yǐ wǒde ānxīrì wèi shèng rì .