1 Zhòng zhīpaì àn míng suǒ dé zhī dì jì zaì xiàmiàn , cóng bĕi tóu , yóu xī tè lún wǎng hǎ mǎ kǒu , dào Dàmǎsè dì jiè shang de hǎ sà yǐ nán . bĕibiān kào zhe hǎ mǎ dì ( gè zhīpaì de dì dōu yǒu dōngxǐ de biānjiè ) , shì dàn de yī fēn .