13 Maì zhǔ suīrán cún huó , què bùnéng guī huí zaì dé suǒ maì de , yīnwei zhè yìxiàng guān hū tāmen zhòngrén . shuí dōu bùdé guī huí , yĕ méiyǒu rén zaì tāde zuìniè zhōng jiān lì zìjǐ .