11 Zaì zhèxie xiàng qián yǒu Yǐsèliè jiā de qī shí gè zhǎnglǎo zhàn lì , shā fān de érzi yǎ sā ní yà yĕ zhàn zaì qízhōng . gèrén shǒu ná xiāng lú , yān yún de xiāngqì shang téng .