5 Wǒ ĕr zhōng tīngjian tā duì qíyú de rén shuō , yào gēnsuí tā zǒu biàn quán chéng , yǐ xíng jī shā . nǐmen de yǎn búyào gù xī , yĕ búyào kĕliàn tāmen .