2 Yuēsàdá de érzi Yéshūyà hé tāde dìxiōng zhòng jìsī , bìng Sǎlātiĕ de érzi Suǒluóbābó , yǔ tāde dìxiōng , dōu qǐlai jiànzhù Yǐsèliè shén de tán , yào zhào shén rén Móxī lǜfǎ shū shang suǒ xiĕ de , zaì tán shang xiàn Fánjì .