8 Bǎixìng dào le Yēlùsǎlĕng shén diàn de dìfang . dì èr nián èr yuè , Sǎlātiĕ de érzi Suǒluóbābó , Yuēsàdá de érzi , Yéshūyà hé qíyú de dìxiōng , jiù shì jìsī , Lìwèi rén , bìng yīqiè beìlǔ guī huí Yēlùsǎlĕng de rén , dōu xīng gōng jiànzào . yòu paì Lìwèi rén , cóng èr shí suì yǐwaì de , dū lǐ jiànzào Yēhéhuá diàn de gōngzuò .