12 Zhòng nǚzi zhàolì xiān jiéjìng shēntǐ shí èr gè yuè . liù gè yuè yòng mòyào yóu , liù gè yuè yòng xiāngliào hé jié shēn zhī wù . mǎn le rìqī , ránhòu ái cì jìn qù jiàn Yàhǎsuílǔ wáng .