6 Cóng qián Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ , jiāng Yóudà wáng Yēgēníyǎ ( yòu míng yuē Yǎjīn ) hé bǎixìng cóng Yēlùsǎlĕng lǔ qù , Mòdǐgǎi yĕ zaìqí neì .