14 Cǐ shí nǐ ruò bì kǒu bù yán , Yóudà rén bì cóng bié chù dé jiĕ tuō , méng zhĕngjiù , nǐ hé nǐ fù jiā , bì zhì mièwáng . yān zhī nǐ dé le wáng hòu de wèi fēn , bú shì wèi xiànjīn de jīhuì ma .