4 Wáng hòu Yǐsītiĕ de gōng nǚ hé taì jiān lái bǎ zhè shì gàosu Yǐsītiĕ , tā shén shì yōuchóu , jiù sòng yīfu gĕi Mòdǐgǎi chuān , yào tā tuō xià má yǐ , tā què bù shòu .