9 Dōu jiāo gĕi wáng jí zūnguì de yī gè dàchén , méng tā jiāng yīfu gĕi wáng suǒ xǐyuè zūnróng de rén chuān shang , shǐ tā qí shang mǎ , zǒu biàn chéng lǐ de jiēshì , zaì tā miànqián xuāngào shuō , wáng suǒ xǐyuè zūnróng de rén , jiù rúcǐ dāi tā .