9 Sān yuè , jiù shì xī wān yuè èr shí sān rì , jiāng wáng de shū jì zhào lái . àn zhe Mòdǐgǎi suǒ fēnfu de , yòng gè shĕng de wén zì , gè zú de fāngyán , bìng Yóudà rén de wén zì fāngyán xiĕ yù zhǐ . chuán gĕi nà cóng yìn dù zhídào Gǔshí yī bǎi èr shí qī shĕng de Yóudà rén hé zǒng dū shĕng zhǎng shǒulǐng .