12 Wǒ hái yòu xǔduō shì yào xiĕ gĕi nǐmen , què bú yuànyì yòng zhǐ mò xiĕ chūlai . dàn pànwàng dào nǐmen nàli , yǔ nǐmen dāngmiàn tánlùn , shǐ nǐmen de xǐlè mǎnzū .