9 Tāmen tīngjian zhè huà , jiù cōng lǎo dào shǎo yī gè yī gè de dōu chū qù le . zhī shèngxia Yēsū yī rén . hái yǒu nà fùrén réngrán zhàn zaì dāngzhōng .