YuēShūyàjì 16:5

5 Yǐfǎlián zǐsūn de jìngjiè , àn zhe zōngzú suǒ dé de , jì zaì xiàmiàn , tāmen dì yè de dōng jiè shì yà tā lǜ Yàdá dào shàng Bǎihélún .