YuēShūyàjì 4:18

18 Tái Yēhéhuá yuē jǔ de jìsī cóng Yuēdànhé lǐ shàng lái , jiǎo zhǎng gāng luō hàndì , Yuēdànhé de shuǐ jiù liú dào yuán chǔ , réngjiù zhàng guō liǎng àn .