YuēShūyàjì 8:14

14 Aì chéng de wáng kànjian zhè jǐngkuàng , jiù hé quán chéng de rén , qīngzǎo jímáng qǐlai , àn suǒ déng de shíhou , chū dào Yàlābā qián , yào yǔ Yǐsèliè rén jiāo zhàn . wáng què bú zhīdào zaì chéng hòu yǒu fú bīng .