Nabuchodonosor

Nabuchodonosor.

[NEBUCHADNEZZAR]


Bibliography Information

Smith, William, Dr. "Entry for 'Nabuchodonosor'". "Smith's Bible Dictionary". . 1901.