1 Chronicles 1:4

4 Noah, 1Shem, Ham, and Japheth.