1 Corinzi 15:7

7 Poi apparve a Giacomo, e poi a tutti gli apostoli insieme.