30 Ilai Ahohita; Maharai Netofatita; Heled, figliuolo di Baana, Netofatita;