8 Mosè, oltre a ciò, disse a Core: Deh! ascoltate, figliuoli di Levi.