Deuteronomy 14:13

13 buzzards, all types of kites,