16 also the Jebusites, the Amorites, the Girgashites,