Genesis 10:16

16 also the Jebusites, the Amorites, the Girgashites,