Genesis 25:2

2 Keturah gave birth to these sons of Abraham: Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah.