3 Then Satan entered Judas Iscariot, one of the twelve apostles.