Luke 22:3

3 Then Satan entered Judas Iscariot, one of the twelve apostles.