Psalm 84:8

8 LORD, God Tzva'ot, hear my prayer. Listen, God of Ya`akov. Selah.