31 From the sons of Harim: Eliezer, Isshiah, Malkijah, Shemaiah, Simeon,