52 Merajoth, son fils; Amaria, son fils; Achithub, son fils;