18 Malchiram, Pedaja, Seneazzar, Jekamja, Hosama, Nedabja.