22 Kahaths Sohn aber war Aminadab; des Sohn war Korah; des Sohn war Assir; {~}