19 Kirjathaim, Sibma, Zereth-Sahar auf dem Berge im Tal,