Deuteronomy 32:48

48 That same day God spoke to Moses: