3 Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, the tax man, James, son of Alphaeus, Thaddaeus,