31 "Simon, Simon! Satan has asked to sift you disciples like wheat.