8 "Those who regard worthless idols Forsake their own Mercy.