Luke 6:15

15 Matthew, Thomas, James (son of Alphaeus), Simon (who was called the zealot),